Persónuverndarstefna MyTimePlan ehf.

1. Almennt

MyTimePlan ehf. (“MTP“) lætur sig miklu varða að persónuvernd og öryggi gagna sem fyrirtækið vinnur með sé í sem bestu horfi á hverjum tíma. Með sama hætti mun MTP gera sitt ítrasta til þess að haga meðferð og vinnslu persónuupplýsinga í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir og með sanngjörnum og gagnsæum hætti.
Persónuverndarstefna þessi tekur til þeirra persónuupplýsinga sem MTP móttekur, safnar, vinnur og nýtir og til meðferðar slíkra persónuupplýsinga.
Við viljum með persónuverndarstefnu þessari upplýsa starfsmenn okkar og viðskiptavini og aðra viðkomandi aðila um hvernig þeirri starfsemi fyrirtækisins er háttað sem lýtur að söfnun og vinnslu persónuupplýsinga.

2. Lagaskylda og ábyrgð

MTP hagar starfsemi sinni í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsingar („persónuverndarlög“) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679 og ber ábyrgð á þeim persónuupplýsingum sem fyrirtækið tekur við, í þeim tilfellum sem fyrirtækið telst vera ábyrgðaraðili. Fyrirtækið hefur aðsetur að Fiskislóð 31, 101 Reykjavík. Fyrirspurnum vegna meðferðar persónuupplýsinga skal beint til personuvernd@mytimeplan.com.

3. Persónuupplýsingar og gögn

MTP safnar eða tekur á móti og meðhöndlar ýmsar persónuupplýsingar um starfsmenn sína. Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga getur verið með ýmsum hætti miðað við mismunandi verkefni. Ennfremur safnar MTP persónuupplýsingum um viðskiptavini og starfsmenn þeirra, sem og aðra viðsemjendur, eins og fyrirtækinu er skylt samkvæmt viðkomandi lögum og reglum, sem og á grundvelli samninga við þriðja aðila og vegna annarra lögmætra hagsmuna.
Tilgangur MTP með söfnun persónuupplýsinga um viðskiptavini sína er einkum sá að hugbúnaðarþjónusta og lausnir MTP nái ætluðum tilgangi sínum og virki eins og best verður á kosið.
MTP er nauðsyn á að safna og vinna með ýmsar persónuupplýsingar um starfsmenn sína. Upplýsingar þessar varða einkum ráðningarsamning, launaskrá og önnur atriði sem varða starf og starfsferil viðkomandi starfsmanns. Í tilfellum þar sem söfnun og vinnsla persónuupplýsinga krefst samþykkis hefur starfsmaður rétt á að afturkalla slíkt samþykki hvenær sem er.
Ef óskað er nánari upplýsinga um þessi atriði vinsamlegast beinist fyrirspurnum að personuvernd@mytimeplan.com.

4. Miðlun persónuupplýsinga

Í ýmsum tilvikum kann MTP að verða nauðsynlegt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila t.d. þar sem slíkir aðilar þjónusta fyrirtækið með hýsingu eða veita annars konar upplýsingatækniþjónustu. Vegna eðlis þjónustu sinnar móttekur MTP og vinnur með ýmsar persónuupplýsingar sem stafa frá viðskiptavinum MTP. Í slíkum tilfellum skal MTP fara eftir sömu reglum og viðmiðum og greinir í persónuverndarstefnu þessari.
MTP gætir þess að nota einungis persónuupplýsingar í þeim tilgangi sem starfsemi þess krefur og mun ekki geyma slíkar upplýsingar lengur en lög leyfa eða viðskiptasamningar segja til um. Ennfremur mun MTP ekki veita þriðja aðila aðgang að persónuupplýsingum án samþykkis viðkomandi eða með heimild í ákvæðum viðkomandi viðskiptasamninga.
MTP mun ekki hafa sjálfstæð fjárhagsleg not af persónulegum upplýsingum um starfsmenn sína eða viðskiptamanna sinna, þ.e. hvorki með leigu eða sölu slíkra upplýsinga.

5. Öryggi persónuupplýsinga

MTP mun af fremsta megni beita tæknilegum og skipulegum ráðstöfunum þannig að persónuupplýsingar séu varðar með sem bestum hætti.

6. Varðveisla persónuupplýsinga

Persónuupplýsingar verða aðeins varðveittar eins lengi og þörf krefur, nema annað sé heimilt eða skylt samkvæmt lögum.

7. Réttur til aðgangs og leiðréttinga persónuupplýsinga

Afar brýnt er að allar persónuupplýsingar séu réttar á hverjum tíma. Því er sérstaklega beint til einstaklinga að láta MTP vita um allar breytingar vegna persónuupplýsinga um viðkomandi einstakling. Einstaklingar geta ávallt látið MTP leiðrétta eða uppfæra persónuupplýsingar um þá verði þeir varir við misræmi eða rangfærslur.
MTP skal veita einstaklingum aðgang að persónuupplýsingum um þá, ef einstaklingur óskar þess, nema í þeim tilvikum þegar lög eða reglugerðir standa því í vegi.
Ef einstaklingur telur meðferð MTP á persónuupplýsingum um sig sé ekki í samræmi við lög og reglugerðir, er slíkum einstaklingi heimilt að senda inn kvörtun til Persónuverndar sem mun í framhaldi af því framkvæma rannsókn vegna málsins.
MTP mun endurskoða persónuverndarstefnu þessa í samræmi við breytingar á viðkomandi reglugerðum og lögum eða breytingum á vinnslu persónuupplýsinga hjá fyrirtækinu. Nýjar útgáfur af persónuverndarstefnunni verða birtar á heimasíðu MTP.


Þessi persónuverndarstefna var fyrst samþykkt þann 12. desember 2018.